Lue Toimitori palvelun yleiset käyttöehdot huolella läpi, sillä jokainen käyttäjä hyväksyy hiljaisesti alla mainitut käyttöehdot käyttämällä www.toimitori.fi verkkosivustoa (jäljempänä "verkkosivusto" tai "palvelu"). Toimitori Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa, poistaa tai täydentää tämän verkkosivuston tietoja milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta.

 1. TEKIJÄNOIKEUDET
  1. Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toimitori Oy:lle tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Toimitori Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.
  2. Käyttäjät voivat kuitenkin tallettaa sivuja tietokoneelleen ja tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuilla olevia tietoja saa lisäksi lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Tietoja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.
 2. YLEISET KÄYTTÖEHDOT
  1. Toimitori Oy:n omistamaan sivustoon www.toimitori.fi käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.
  2. Palvelua käyttävät henkilöt ovat rekisteröinnin yhteydessä vakuuttaneet tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuneet noudattamaan näitä.
  3. Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä voi selailla verkkosivustoa ja muokata omaa profiiliaan. Palvelun tarkoitus on välittää työpalvelua tarjoavan työntekijän ja työpalvelua tarvitsevan työnantajan yhteen.
  4. Verkkosivuston käyttäjät ovat velvollisia käyttämään palvelua asianmukaisesti ja ainoastaan siihen tarkoitukseen joka on verkkosivuilla kuvattu. Tämä tarkoittaa erityisesti;
   1. Käyttäjä ei levitä sivuston kautta lainvastaista, loukkaavaa, halventavaa tai muutenkaan lainvastaista materiaalia tai tietoja.
   2. Käyttäjä ei käytä sivustoa uhkaillakseen tai häiritäkseen muita henkilöitä tai loukatakseen kolmannen osapuolen oikeuksia.
   3. Käyttäjä ei lataa sivustolle kuvia, jotka eivät esitä rekisteröityä henkilöä itseään, joissa on pornografista, halventavaa, loukkaavaa tai muulla tavoin lainvastaista sisältöä tai joissa esiintyy sarjakuvahenkilöitä, eläimiä, maisemia tms. tai kuvia joissa mainitaan sähköposti- tai www-osoitteita. Käyttäjän valokuva tulee olla profiilikuva, ns. passikuva josta tulee voida tunnistaa jäsenen kasvot edestäpäin.
   4. Käyttäjä ei mainitse nimiä, osoitteita, puhelin- tai faksinumeroita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja missään muissa kohdissa kuin missä näitä tietoja erityisesti vaaditaan.
   5. Käyttäjä ei toiminnallaan pyri muuttamaan Toimitori palvelun toimintatapaa.
  5. Toimitori Oy ei vastaa käyttäjien rekisteröitymis- ja profiilitiedoissa olevien tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta eikä muista käyttäjien luomista sisällöistä. Toimitori Oy ei myöskään vastaa tietojen mahdollisesta väärinkäytöstä.
  6. Toimitori Oy varaa itselleen oikeuden – mutta ei velvollisuutta – tarkistaa käyttäjän laatiman tekstin sekä lataamien tiedostojen (kuvat, videot) lainmukaisuuden, ja mikäli tarpeellista poistaa sisältö kokonaan tai osittain.
  7. Toimitori Oy ei vastaa henkilökohtaisten käyttäjätietojen laittomasta/luvattomasta tiedonsaannista kolmannen osapuolen toimesta (esim. tietokantamurto). Toimitori Oy ei myöskään vastaa käyttäjien tietojen väärinkäytöstä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli käyttäjä itse on sallinut kolmannen osapuolen päästä käsiksi tietoihinsa (esim. käyttäjätunnuksen ja salasanan huolimaton säilytys).
  8. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä suostuu noudattamaan Toimitori Oy:n mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palvelu ohjeita.

   Minkä tahansa yllä mainittujen toimintavelvoitteiden huomioimatta jättäminen voi johtaa sekä välittömään verkkosivuston käytön estämiseen että myös siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin käyttäjälle itselleen. Verkkosivuston ylläpitäjä varaa itselleen täyden oikeuden tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin.
 3. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS
  1. Palveluun rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeistuksien mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa tarvittavat tiedot.
  2. Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 15-vuotias rekisteröityessään. Rekisteröintiä varten käyttäjä tarvitsee omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, joiden avulla henkilöllisyys varmennetaan. Mikäli käyttäjätiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai käyttäjä ei muilta osin täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä, on palvelun ylläpitäjällä oikeus evätä rekisteröinti.
  3. Toimitori Oy pidättää oikeuden jäädyttää tai kokonaan poistaa käyttäjän profiili palvelusta, mikäli käyttäjä on reklamaation kohteena, epäillään väärinkäytöksestä tai rikoksesta, tai mikäli käyttäjä ei toimi käyttöehtojen mukaisesti.
 4. PALVELUUN REKISTERÖIDYN KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU
  1. Haluttua tai tarjottua palvelua koskeva sopimus syntyy Toimitori Oy:n ja kulloistenkin palvelussa osallisena olevien käyttäjien välille. Palvelun ostajan velvollisuus on toimia vastuullisena työnjohtajana palvelua tuottavalle osapuolelle sekä valvoa palvelun suorittamista palvelun suorittamispaikalla. Kaikki reklamaatiot jotka liittyvät palveluihin on ensikädessä osoitettava suoraan joko kyseiselle saaja- tai tarjoajaosapuolelle.
  2. Palvelua tarjoava käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota palvelua tai työtä, jonka hän on ilmoittanut tarjoavansa. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja sitoutuu kuvaamaan tarjoamaan palvelua ja kokemustaan totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.
  3. Palvelussa ei saa tarjota töitä tai palveluita, jotka eivät ole ylläpitäjän toimesta ole määriteltyjä. Käyttäjä sitoutuu toimimaan näiden käyttöehtojen, sekä muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.
  4. Palvelun käyttäjät sitoutuvat palvelua käyttäessään toimimaan kulloinkin verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti, eivätkä toiminnallaan pyri palvelusta irrallaan sopimaan tai muutoin muuttamaan palvelussa mainittuja ehtoja, hintoja tai maksutapaa.
  5. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä palveluntarjoajalle.
  6. Palvelun käyttäjä sitoutuu huomioimaan yleisiä viestintään liittyviä sääntöjä sekä osoittamaan osapuolten välistä kunnioitusta toimitetun palvelun arvostelun osalta, viestien lähetysosiossa sekä yleisillä keskustelupalstoilla.
  7. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelusopimusta. Käyttäjä tiedostaa, että käyttöoikeus palveluun on henkilökohtainen.
 5. PALVELUN YLLÄPITÄJÄN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU
  1. Palvelun ylläpitäjä tarjoaa verkkosivuston käyttäjille palveluportaalin, joka on käytettävissä 24/7. Palvelun ylläpitäjä ei anna suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista, eikä siten takaa että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
  2. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia palvelusta. Palvelun ylläpitäjä varaa itselleen oikeuden ottaa palvelu tai sen osan pois käytöstä muutostyön, huollon, asennuksen, järjestelmän kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palvelun ylläpitäjä pyrkii etukäteen tiedottamaan tiedossaan olevista palvelussa tapahtuvista muutoksista ja katkoksista käyttäjille sopivaksi katsomallaan tavalla.
  3. Palvelun ylläpitäjä vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan ylläpitäjän itse tuottaman tietosisällön osalta. Palvelun ylläpitäjä ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta.
  4. Palvelun ylläpitäjä ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät verkkosivuston käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palvelun ylläpitäjä ei myöskään vastaa verkkosivuston käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
  5. Palvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden sulkea käyttäjätunnus käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, Suomen lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjätunnus voidaan myös sulkea, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.
  6. Toimitori Oy on vakuuttanut kaikki palveluitaan tarjoavat käyttäjät työnantajan lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, sekä vapaaehtoisella vastuu- ja vahinkovakuutuksella.
  7. Toimitori Oy sitoutuu hyvittämään maksetut tilaukset täysimääräisenä palvelun tilaajille niiden peruuntuessa palvelussa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti.
  8. Toimitori Oy sitoutuu parhaansa mukaan selvittämään mahdolliset palvelua käyttävien osapuolten erimielisyydet. Toimitori Oy pyrkii toiminnallaan korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja ratkaisee lähtökohtaisesti reklamaatiot asiakkaiden eduksi. Mahdolliset palveluun liittyvät reklamaatiot tulee toimittaa verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti.
  9. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.
 6. PALVELUN KÄYTÖN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  1. Käyttäjän ja palvelun ylläpitäjän välinen sopimus palvelun käytöstä tulee voimaan käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja palveluntarjoajan myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun.
  2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman erillistä irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä.
  3. Sopimuksen päättyessä palveluntarjoaja sulkee käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa käyttäjän tallettaman aineiston palvelusta.
  4. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli palvelu tai sen osa myydään, tai mikäli palvelun tuottaja tai välittäjä vaihtuu.
  5. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  1. Palveluja käytettäessä käyttäjä ohjataan tunnistautumaan tunnistuspalvelun (VEMAS-palvelu) kautta. VEMAS-palvelun kautta jokaisesta tunnistetusta käyttäjästä välittyy Toimitori Oy:lle käyttäjän nimi ja henkilötunnus. Henkilötunnus tallentuu lokitietoihin mahdollista virheselvittelyä varten. Lokitietoja säilytetään palvelussa rajoitettu aika.
  2. Osassa Palvelun kautta Toimitori Oy:lle lähetettävissä lomakkeissa käyttäjää pyydetään ilmoittamaan henkilötietonsa. Näiden lomakkeiden lähetys on salattu SSL-protokollaa käyttäen. Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen Palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.
  3. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Toimitori Oy:ssä ja henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet löydät Palvelun kohdasta Henkilötietosuoja.
 8. TILASTOTIETOJEN KERÄÄMINEN
  Toimitori Oy voi kerätä kaikista Palvelun käyttäjistä tilastotietoja ja analysoida näin kerättyä tietoa. Tietojen keräys ja analysointi toteutetaan kuitenkin siten, ettei niitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Toimitori Oy voi myös ostaa tilastotietojen keräys- ja analysointipalveluja.
 9. YHTEYSTIETOJEN KÄYTTÄMINEN
  Toimitori saa mm. rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaanaan tai työntekijänään olevalta luonnolliselta henkilöltä (Palvelun ostaja / Palvelun tuottaja) sähköposti- tms. viestiin liittyvän yhteystiedon. Toimitorilla on oikeus käyttää tätä yhteystietoa omien palvelujensa suoramarkkinointiin tai esim. palvelutiedotteiden lähettämiseen (laki sähköisen viestinnän tietosuojasta). Toimitorin työntekijällä tai asiakkaana olevalla luonnollisella henkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltää yhteystiedon käyttö ilmoittamalla siitä Toimitorille (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).
 10. RIKOSTAUSTAOTE
  Toimitori edellyttää, että Toimitorin työntekijän toimiessa alaikäisten kanssa on asiakkaalle esitettävä rikostaustaote ja Toimitori suosittelee Palvelunostajille, että ostaja tarkistaa rikostaustaotteen.

  Mikä on rikostaustaote ja mihin sitä tarvitaan?

  Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

  Kenelle rikostaustaote voidaan antaa ja kenelle sen voi esittää?

  Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen. Henkilö ei voi valtuuttaa esimerkiksi työnantajaa tilaamaan otetta. Vapaaehtoistoimintaa varten tarvittavan rikostaustaotteen tilaa vapaaehtoistoiminan järjestäjä vapaaehtoisen suostumuksella.

  Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi suomalaisen työnantajan, lupaviranomaisen, oppilaitoksen tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjän nähtäväksi. Rikostaustaotteen vastaanottaja ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Vastaanottaja voi tehdä asiakirjoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä.

  Otteen tilaaminen ja lähettäminen

  Työntekijän otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä työnantajaa ja tehtävää varten se tilataan. Jos työnhakija kuuden kuukauden kelpoisuusajan kuluessa joutuu esittämään rekisteritietonsa myös muulle työantajalle kuin mitä varten ote on tilattu, hän voi käyttää aiemmin tilaamaansa otetta. Ote annetaan vain yli kolme kuukautta kestävää työ- tai virkasuhdetta varten.

  Rikostaustaotteen vanhenemisaika

  Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle tai viranomaiselle.

  Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta saat osoitteesta

  http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html